Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Begrippenlijst

Akte
Schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.

Appartementsrecht
Geheel van samenhorende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid in een groter gebouw.

Bedingen
Afspraken.

Beheersbeding
het in beheer nemen van een registergoed van een hypotheekgever door een hypotheeknemer indien de hypotheekgever zijn verplichtingen niet nakomt.

Beschikkingsbevoegdheid
Recht om vrijelijk over een goed te beschikken. Men kan slechts de rechten op een goed aan een ander overdragen als men beschikkingsbevoegd is.

Beslag
Maatregel genomen door een schuldeiser tot aanwijzing en blokkering van vermogensbestanddelen in afwachting van executie. Na beslaglegging is de schuldenaar niet meer bevoegd over de goederen waarop het beslag ligt te beschikken.

Bewind
Het beheer over goederen van iemand die zelf niet meer in staat is zijn financiële belangen te behartigen.

Bewindvoerder
Hij die het beheer heeft over de goederen van een ander.

Bezwaren
Het belasten van een onroerende zaak met een beperkt recht bijvoorbeeld het recht van hypotheek.

Borg
Persoon die zich voor een ander, voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, aansprakelijk stelt.

Borgtocht
Overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt aan een verplichting van de schuldenaar te voldoen, indien deze niet zelf daaraan voldoet.

Comparant
Hij/zij die voor een notaris verschijnt om een akte te doen opmaken.

Curandus
Iemand die door de rechtbank niet meer in staat wordt geacht zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen.

Curatele
Handelingsonbekwaam makende maatregel opgelegd door de rechtbank aan iemand die wegens krankzinnigheid, verkwisting of zwakheid van vermogens zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen.

Curator
Hij die belast is met de zorg voor een curandus.

Domicilie
Wettige woonplaats.

Domicilie kiezen
Voor het uitoefenen van rechten of vervullen van plichten een bepaalde plaats als zijn woonplaats aanwijzen.

Echtscheidingsconvenant
Een overeenkomst tussen echtgenoten in het kader van de aanstaande echtscheiding om de gevolgen daarvan te regelen.

Erfdienstbaarheid
Last waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf.

Failliet
Een natuurlijk- of rechtspersoon die niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

Faillissement
Toestand van een natuurlijk- of rechtspersoon die blijkens een rechterlijk onderzoek niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen en waarbij het uiteindelijk het doel is om alle bezittingen te gelde te maken om onder de schuldeisers te verdelen.

Fiscaal partnerschap
De mogelijkheid voor gehuwden, geregistreerd partner en samenwonenden om gezamenlijk aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Voor samenwonenden zijn aan het fiscaal partnerschap een aantal voorwaarden verbonden.

Geregistreerd partnerschap
Een vorm van burgerlijke staat vergelijkbaar met het huwelijk, maar niet zijnde een samenleving tussen samenwoners die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben op laten stellen.

Grosse
Een officieel afschrift van de oorspronkelijke notariële akte in de vorm waarin zij ten uitvoer kan worden gelegd (In Naam der Koningin).

Handelingsonbekwaam
Iemand die niet zelfstandig bevoegd is om rechtshandelingen (kopen, huren, etc.) te verrichten, bijvoorbeeld minderjarigen en onder curatele gestelden.

Handelsregister
Een register dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel waarin alle ondernemingen in Nederland moeten worden ingeschreven met alle daarop volgens de Handelregisterwet betrekkeningen hebbende bijzonderheden.

Honorarium
Financiële vergoeding voor verrichte dienstverlening.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Situatie waarbij twee of meer schuldenaren tot een bepaalde prestatie verplicht zijn en elk afzonderlijk voor het geheel aangesproken kunnen worden.

Huurbeding
Een beding ten behoeve van de hypotheeknemer ter verhindering van verhuur van een registergoed zonder zijn toestemming.

Huwelijkse voorwaarden
Vermogensrechtelijke overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten in verband met het huwelijk, voor of tijdens het huwelijk door middel van een notariële akte vastgesteld.

Hypotheek
Zakelijk recht op een registergoed, strekkende tot zekerheid voor de nakoming van een schuld en de schuldeiser voorrang gevend boven andere schuldeisers.

Hypotheekgever
Hij die een registergoed in onderpand geeft aan de hypotheeknemer tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening.

Hypotheeknemer
Aan wie de hypotheekgever het recht van hypotheek verleent.

Ingebrekestelling
Het officieel (aangetekend) verklaren dat iemand zijn verplichtingen nog niet is nagekomen en het daarbij stellen van een termijn waarbinnen hij nog aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Jurisprudentie
Rechtsopvattingen die gevormd worden door uitspraken van verschillende rechtscolleges en die dus van belang zijn voor vergelijkbare zaken.

Kadaster
Het van staatswege gehouden openbaar register van onroerende zaken waarin deze met aanduiding van gemeente, sectie en nummer zijn omschreven, en waarin aantekening plaatsvindt van alle zakelijke rechten door inschrijving van de daaromtrent gemaakte akten.

Kamer van Koophandel (KvK)
Een lichaam die de belangen van handel en nijverheid bewaakt en het handelsregister beheert.

Kwalitatieve verplichting
Verplichting waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is.

Kwijting
Betaling.

Levering
De handeling die de overdracht bewerkstelligt.

Meerderjarigheid
Iemand die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en als gevolg daarvan veelal handelsbekwaam is geworden.

Minuut
De oorspronkelijke notariële akte, welke ondertekend is door partijen en de notaris.

Monumentenwet
Wet betreffende de bescherming van monumenten van geschiedenis en kunst.

Natuurlijk persoon
Een mens, zelfstandig drager van rechten en plichten in tegenstelling tot rechtspersonen.

Onteigening
De eigendom aan iemand ontnemen.

Optierecht
Recht van eerste koop onder bepaalde voorwaarden.

Overdrachtsbelasting
Belasting geheven op de overdracht van onroerende zaken (6% over de waarde van de onroerende zaak).

Overeenkomst
Schriftelijke of mondelinge overeenstemming tussen twee of meer personen.

Pandrecht
Beperkt recht op een vordering of roerende zaak, strekkende tot zekerheid voor de nakoming van een schuld en de schuldeiser voorrang gevend boven andere schuldeisers.

Parate executie
Bevoegdheid van een hypotheeknemer om tot openbare verkoop van een registergoed over te gaan indien de hypotheekgevers/schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

Passeren
Het bekrachtigen door een notaris van akten en testamenten nadat deze op schrift zijn gesteld.

Rechtspersoon
Een zelfstandig drager van rechten en plichten niet-zijnde een mens, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, een vereniging of stichting, maar ook de staat, de provincie en de gemeente.

Registergoed
Benaming voor goederen (bijvoorbeeld onroerende zaken) waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in de openbare registers vereist is.

Reservefonds
Een fonds behorende bij een Vereniging van Eigenaars bestemd om te worden gebruikt voor gemeenschappelijke uitgaven betreffende een appartementencomplex.

Schuldbekentenis
Een ondertekende verklaring waarbij iemand erkent een zekere som geld schuldig te zijn.

Servituut
Last waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf.

Surséance van betaling
Bij beschikking van de rechter verleende bevoegdheid aan een schuldenaar om betalingen aan schuldeisers op te schorten als aangetoond kan worden dat op termijn alle verplichtingen kunnen worden nagekomen.

Verbintenis
Een verplichting tegenover één of meer personen, die hunnerzijds gerechtigd zijn om de nakoming ervan te vorderen.

Vereniging van Eigenaars
De vereniging die van rechtswege ontstaan/bestaat tussen eigenaren van appartementsrechten.

Verlijden
Het laten opmaken van een notariële akte.

Vermogensrendementsheffing
De belasting die verschuldigd is over vermogen in box 3.

Vervreemden
In eigendom overdragen ten gevolge van een verkoop.

Voorkeursrecht
Recht van eerste koop onder bepaalde voorwaarden.

Voorzieningsrechter
De rechter die rechtspreekt in spoedeisende zaken, onder andere zaken in kort geding.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wet die voorrang tot koop van registergoederen regelt ten behoeve van gemeenten.

Zaaksvervanging
Het in de plaatsstellen van een zaak voor een andere zaak.

Zakelijke belastingen
Onroerende zaak belasting en waterschapslasten, eventueel riool- en precariorechten.

Zekerheidstelling

Het stellen van een onderpand tot nakoming van een verplichting.