Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Onze spelregels

Liever geen verrassingen achteraf!

Vanzelfsprekend krijgt u bij ons gewoon een kopje koffie met een koekje. Daar bezuinigen wij niet op. Evenmin als op de kwaliteit van uw hypotheekakte, overigens. Maar om u snel en goedkoop van dienst te kunnen zijn, zijn wij wel genoodzaakt een aantal spelregels in acht te nemen.

 1. Hypotheeknotaris.nl behandelt alleen losse hypotheken
  Indien u dus een bestaande hypotheek wilt oversluiten (al dan niet bij een andere financier) of een nieuwe hypotheek wilt afsluiten voor bijvoorbeeld de verbouwing van uw woning, bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u daarentegen een hypotheek afsluiten in verband met de aankoop van een nieuwe woning, dan moeten wij u doorverwijzen naar ons notariskantoor voor een aparte offerte. Overigens behouden wij ons het recht voor om een verzoek via Hypotheeknotaris.nl zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. Alleen opdrachten van professionele financiers
  Hypotheeknotaris.nl neemt alleen opdrachten aan van professionele financiers (banken / verzekeraars). Sluit u een lening af bij een particulier en wilt u ten behoeve daarvan een hypotheek afsluiten, dan moeten wij u daarvoor weer verwijzen naar ons notariskantoor voor een offerte.
 3. Basisdossier en meerwerk
  Het door Hypotheeknotaris.nl gehanteerde tarief is gebaseerd op een basisdossier. Indien er sprake is van meerwerk (afwijkingen van het basisdossier) wordt dit apart in rekening gebracht. U vindt een overzicht van het meest voorkomende meerwerk in ons tariefprotocol.

  Van een basisdossier is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. schuldenaar / geldlener en hypotheekgever zijn dezelfde (maximaal 2 natuurlijke personen)
  2. de hypotheek wordt gevestigd op 1 geheel kadastraal perceel
  3. er hoeven geen hypotheken of andere leningen of kredieten te worden afgelost
  4. er is 1 bij het kadaster verwerkte notariële aankomsttitel (doorgaans de akte, waarbij de eigenaar / hypotheekgever het perceel in eigendom heeft verkregen).
 4. De geldlener en de hypotheekgever zijn dezelfde (maximaal twee personen).
 5. Onze cliënten zijn beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam
  Onze cliënten moeten volledig beschikkingsbevoegd zijn en handelingsbekwaam (dus niet failliet of onder curatele gesteld), de Nederlandse taal kunnen lezen en verstaan en beschikken over een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 6. De communicatie zal voornamelijk verlopen via email.
 7. Afspraken op vaste dagen
  Afspraken voor ondertekening worden alleen gemaakt voor de donderdag en vrijdag.
 8. Hypotheekgelden en declaraties worden tijdig overgeboekt
  De hypotheekgelden en onze declaratie (voor zover deze niet kan worden voldaan uit de hypotheekgelden) zullen minimaal één dag voor ondertekening van de akte zichtbaar op de rekening van de notaris moeten zijn bijgeschreven.
 9. U hebt uzelf goed voorbereid
  Voor de ondertekening van de akte wordt maximaal 20 minuten uitgetrokken. Om ervoor te zorgen dat u toch zo goed mogelijk geïnformeerd bent, staat op onze website een uitgebreide algemene toelichting opgenomen. Wij gaan ervan uit dat u alle vooraf toegezonden stukken (ontwerpakte en eventuele andere ten behoeve van de geldverstrekker te ondertekenen stukken) en de algemene toelichting op onze website hebt doorgenomen, voordat u bij de notaris komt voor de ondertekening en eventuele vragen (bijvoorbeeld over de hoogte van de rente) vooraf hebt afgestemd met uw bank of tussenpersoon. Mocht u specifieke vragen hebben over de inhoud van de akte of van mening zijn dat deze niet juist is (bijvoorbeeld een onjuiste vermelding van uw persoonsgegevens), dan zult u dit vooraf moeten kortsluiten met de notaris. Ook op een verzoek om advies inzake bijvoorbeeld testamenten of levensverzekeringen kan bij de ondertekening van de hypotheek niet worden ingegaan. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor wel (op afspraak) terecht bij de notaris.
 10. U reageert vlot op verzoeken van de notaris
  Wij verwachten van onze cliënten dat zij snel reageren op verzoeken van de notaris om akten of gegevens toe te zenden (waaronder personalia, eigendomsbewijzen en eventuele oude hypotheekakten) en dat zij waar nodig een actieve bijdrage leveren aan de communicatie met de bank of tussenpersoon.
 11. Aan het intrekken van een opdracht zijn kosten verbonden
  Door het toezenden van de door ons gevraagde gegevens verklaart u zich tevens akkoord met de door ons geformuleerde spelregels en ons tariefprotocol. Indien u de opdracht later intrekt, zullen de reeds door de notaris gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
  Deze kosten bedragen:

  1. 200 euro (exclusief btw) indien de ontwerpakte al aan u is toegezonden;
  2. 100 euro (exclusief btw) indien nog geen ontwerpakte aan u is toegezonden.