Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

1. Titelonderzoek

Voor het vestigen van een hypotheek zal de notaris moeten controleren of de hypotheekverstrekker ook daadwerkelijk de eigenaar is. Meestal is dit bij het Kadaster na te gaan, maar niet altijd. Voor dit zogenaamde titelonderzoek brengt onze notaris u € 7,50 in rekening per opgevraagde titel.

A. Meerdere notariële akten zijn bij het Kadaster verwerkt
Als de eigendom is verkregen bij verschillende akten, die bij het Kadaster bekend zijn, brengt onze notaris de hypotheekverstrekker voor het uitzoeken en opnemen van deze gegevens in de akte en de controle daarvan € 15,00 per extra akte in rekening.

B. Meerdere notariële akten die niet in het Kadaster zijn verwerkt
Het is mogelijk dat de eigendomsverkrijging niet of onjuist bij het Kadaster is verwerkt (bijvoorbeeld ten gevolge van een overlijden of echtscheiding). In dat geval zal onze notaris een nader onderzoek moeten instellen.

B.1 Vererving
Indien de eigenaar van een onroerende zaak overlijdt, zal er doorgaans een verklaring van erfrecht worden opgesteld, waaruit blijkt wie de erfgena(a)m(en) is / zijn. Het is raadzaam deze verklaring in te laten schrijven bij het Kadaster, maar vaak wordt daar omwille van de kosten door de erfgenamen van afgezien. 
Indien er geen inschrijving bij het Kadaster heeft plaatsgevonden, brengt onze notaris de hypotheekverstrekker € 75,00 in rekening voor het verwerken van de gegevens.

Indien de vererving nog helemaal niet is uitgezocht, dan zal er eerst een notaris naar keuze ingeschakeld moeten worden om een verklaring van erfrecht op te maken. Het door die notaris in rekening te brengen tarief is geheel afhankelijk van de daaraan te besteden tijd. De hypotheekakte zal pas kunnen worden ondertekend, nadat de verklaring van erfrecht is afgegeven.

B.2 Echtscheiding / Ontbinding geregistreerd partnerschap
Ingeval van een echtscheiding moet een onroerende zaak tussen de voormalige echtgenoten worden verdeeld. Vaak zijn er wel afspraken over de verdeling zijn gemaakt in een (door de advocaten opgesteld) echtscheidingsconvenant, maar is er aan deze verdeling geen uitvoering gegeven. De wet stelt namelijk als eis dat de verdeling wordt geëffectueerd door middel van een notariële akte en inschrijving daarvan bij het Kadaster. Zolang de verdeling niet is uitgevoerd, zijn beide ex-echtgenoten nog steeds samen eigenaar en moeten zij beiden meetekenen om de vestiging van een hypotheek tot stand te brengen. Veel zal dan afhangen van de bereidheid van de ex-echtgenoot om alsnog mee te werken. Om die reden zullen alle werkzaamheden die in het kader of ter afwikkeling van een echtscheiding door onze notaris moeten worden verricht steeds bij de hypotheekgever worden gedeclareerd op
uurbasis.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

B.3 Onbekende eigendomswijzigingen
Is een eigendomsverkrijging niet bij het Kadaster verwerkt (bijvoorbeeld verjaring), dan zal onze notaris dit moeten onderzoeken. De kosten van dit onderzoek zullen op uurbasis worden gedeclareerd bij de hypotheekgever.