Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Wat doet onze notaris?

Meer dan alleen passeren!

Plannen passeerdatum
De notaris plant een afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte. Zodra de notaris de hypotheekstukken van uw bank heeft ontvangen en alle gegevens die wij van u hebben gevraagd, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte door de notaris worden ingepland. De termijn die daarvoor wordt gehanteerd is mede afhankelijk van de aflossing van eventuele oude hypotheken

Houdt u er rekening mee dat sommige banken vaste termijnen hanteren van soms wel een maand, voordat de aflossingsgegevens aan ons worden verstrekt!

Opvragen aflosnota bij uw bank
Indien nodig vraagt de notaris een aflosnota op bij uw bank. Wanneer een bestaande hypotheek en/of lopend krediet moet worden afgelost, zal de notaris bij uw bank en/of kredietverstrekker opvragen hoeveel er afgelost moet worden.

Toesturen ontwerp akte
De notaris stuurt u een ontwerp van de akte en de afrekening toe. Er wordt naar gestreefd dat de notaris u een week voor de ondertekening van de akte alle stukken toezendt.

Diverse controles
Voorafgaand aan de ondertekening van de akte controleert de notaris of één van zijn medewerkers uw legitimatiebewijs, verstrekt hij u een korte toelichting en leest de notaris het begin en einde van de akte aan u voor. De notaris is wettelijk verplicht u minimaal het begin en einde van de akte voor te lezen, ook als u daar geen behoefte aan hebt.

Afschriften hypotheekakte
De notaris zorgt voor afschriften van de hypotheekakte en verwerking daarvan bij het Kadaster. Na ondertekening krijgt u meteen een afschrift van de hypotheekakte mee. De eerste werkdag na de ondertekening van de akte wordt een afschrift naar uw bank gezonden en zorgt de notaris ervoor dat de hypotheek wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Financiële afwikkeling
Nadat het Kadaster heeft bevestigd dat de hypotheekakte zonder belemmeringen is ingeschreven (er is bijvoorbeeld geen sprake van ten tijde van het ondertekenen van de hypotheekakte onbekende hypotheken of beslagen), zal er worden uitbetaald overeenkomstig de afrekening die u van de notaris hebt gehad. Indien de gelden niet langer dan vijf werkdagen op de kwaliteitsrekening van de notaris staan, zal er geen rente worden vergoed. De notaris maakt in beginsel alleen geld over naar de eigen bankrekening van de geldnemer.

Zorgt u ervoor dat dit rekeningnummer vooraf bij de notaris bekend is?

Een uitzondering wordt uiteraard gemaakt voor de aflossing van hypotheken of kredieten voor zover de hypotheeknemer (de bank) de voorwaarde heeft gesteld dat deze aflossingen door de notaris worden gedaan.

Royeren oude hypotheken
Indien een hypotheek wordt overgesloten, zal de oude hypotheek moeten worden uitgeschreven bij het Kadaster. Dit uitschrijven gebeurt door middel van een afzonderlijke notariële akte, een zogenaamde royementsakte.