Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Wat doet u?

Fijn samenwerken

Om snel en efficiënt te kunnen werken en u daarmee een goedkopere hypotheekakte aan te kunnen bieden, verwachten wij van u ten aanzien van onderstaande punten een actieve bijdrage.

Tip! Leest u ook eens over de vaste werkwijze van Hypotheeknotaris.nl.

U reageert snel op verzoeken van ons of de notaris
Wij verwachten van onze cliënten dat zij snel reageren op verzoeken om akten of gegevens aan de notaris toe te zenden (waaronder personalia, eigendomsbewijzen en eventuele oude hypotheekakten) en dat zij waar nodig een actieve bijdrage leveren aan de communicatie met de bank of tussenpersoon.

U neemt vooraf de relevante stukken door
Wij gaan ervan uit dat u alle vooraf toegezonden stukken (ontwerpakte en eventuele andere ten behoeve van de geldverstrekker te ondertekenen stukken), alsmede de algemene toelichting op onze website hebt doorgenomen, voordat u bij de notaris komt voor de ondertekening en eventuele vragen (bijvoorbeeld over de hoogte van de rente) vooraf hebt afgestemd met uw bank of tussenpersoon.

Mocht u specifieke vragen hebben over de inhoud van de akte of van mening zijn dat deze niet juist is (bijvoorbeeld een onjuiste vermelding van uw persoonsgegevens), dan zult u dit vooraf moeten kortsluiten met de notaris of één van zijn medewerkers. Ook op een verzoek om advies inzake bijvoorbeeld testamenten of levensverzekeringen kan bij de ondertekening van de hypotheek niet worden ingegaan.

Vanzelfsprekend kunt u daarvoor wel (op afspraak) terecht bij ons notariskantoor.

U bent persoonlijk en op tijd aanwezig
Aangezien wij zo efficiënt mogelijk en dus voor u goedkoper werken, moet onze notaris zijn afspraken zo kort mogelijk op elkaar inplannen. De notaris is verplicht u enige voorlichting te geven en minimaal het begin en slot van de hypotheekakte aan u voor te lezen.

Indien u niet op tijd aanwezig kunt zijn, zal er te weinig tijd zijn om aan deze verplichtingen te voldoen en zal er dus een nieuwe afspraak moeten worden gepland om te voorkomen dat een volgende cliënt onnodig moet wachten.

U brengt een geldig legitimatiebewijs mee (geen kopie!)
Wij verwachten van u dat u bij de ondertekening van de akte een geldig legitimatiebewijs (geen kopie!) kunt laten zien.

Let op! Dit legitimatiebewijs moet overeenstemmen met het legitimatiebewijs dat ook in de ontwerpakte staat vermeld. Staat dus in de ontwerpakte uw paspoort vermeld, dan volstaat het niet als u een rijbewijs meeneemt, ook al zou dit rijbewijs ook geldig zijn. Controleert u dit vooraf!